Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Charlie’s Petshop & Bakery is een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Leiestraat 39, 8560 Wevelgem (België), BTW BE 0674.948.962  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (“Klant”) van deze e-commerce website. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Charlie’s Petshop & Bakery houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Charlie’s Petshop & Bakery aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Charlie’s Petshop & Bakery niet. Wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Charlie’s Petshop & Bakery is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Charlie’s Petshop & Bakery (eventueel op basis van een eenvoudige vraag of weigering door het Merk). Charlie’s Petshop & Bakery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4:

Om een product te kopen op de website van Charlie’s Petshop worden volgende stappen doorlopen. Ga naar Winkel en kies een product. Klik op ‘In winkelmand’ (A) of klik op het product (B). In geval (A) wordt het product geselecteerd en toegevoegd aan de winkelmand. Indien meerdere keren op ‘In winkelmand’ wordt geklikt wordt dat aantal producten toegevoegd aan de winkelmand. Na een paar seconden, na de laatste klik, wordt de winkelmand getoond. Daarin kan u de aantallen van de benodigde producten ook aanpassen of kan u producten uit de lijst verwijderen. Daarna klikt u op ‘winkelmand aanpassen’ om de totaal berekening te maken. Om verder te winkelen klik op ‘verder winkelen’ of op ‘winkel’ in het menu bovenaan. In geval (B) selecteert u het product en de productdetails. Daar kan u het aantal ingeven van het gewenste product. Klik dan op ‘In winkelmand’ om het product toe te voegen aan de winkelmand. Na een paar seconden, na de laatste klik, wordt de winkelmand getoond. Daarin kan u de aantallen van de benodigde producten ook aanpassen of kan u producten uit de lijst verwijderen. Klik op ‘winkelmand aanpassen’ om de totaal berekening te maken.
Klik op ‘verder winkelen’ of op ‘winkel’ in het menu bovenaan om verder te winkelen. Om uit te checken: Ga naar winkelmand: Klik op het ‘winkelwagen-icoontje’ in het menu bovenaan. Daarin kan u de aantallen van de benodigde producten ook aanpassen of kan u producten uit de lijst verwijderen. Kies hier de verzendmethode: Leveren of afhaling. Klik op ‘winkelmand aanpassen’ om de totaal berekening te maken. Klik op ‘doorgaan naar afrekenen’ Als u nog geen login hebt dan dient u alle factuurgegevens in te geven. Hier kan u kiezen voor een alternatief verzendadres. Als alle gegevens correct zijn kan u onderaan op ‘bestelling plaatsen’ klikken.

De producten die via deze e-commerce website van Charlie’s Petshop worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Charlie’s Petshop & Bakery. Charlie’s Petshop & Bakery is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een beslissing van Charlie’s Petshop & Bakery, een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Goederen worden voldoende verpakt en zo snel mogelijk geleverd. Indien er grotere aantallen worden besteld die niet op voorraad zijn kan de levering langer duren. Leveringskosten worden per bestelling berekend op basis van het type product, het aantal en de bestemming.

Deze kosten worden apart gemeld. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa. Andere bestemmingen zijn mogelijk op basis van aparte aanvraag. De levering gebeurt door Charlie’s Petshop & Bakery, DHL of elk andere meest efficiënte methode.

Leveringstermijn hangt af van het type product, het aantal en de bestemming. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Charlie’s Petshop & Bakery. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de
opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Charlie’s Petshop & Bakery was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Charlie’s Petshop & Bakery. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Charlie’s Petshop & Bakery te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Charlie’s Petshop & Bakery. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Charlie’s Petshop & Bakery Leiestraat 39 8560 Wevelgem (België) charliespetshop@outlook.com +32 485 16 20 10 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen Charlie’s Petshop & Bakery heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Charlie’s Petshop & Bakery Leiestraat 39 8560 Wevelgem (België) charliespetshop@outlook.com +32 485 16 20 10

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Charlie’s Petshop & Bakery zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. (dus er mag geen ingebruikname hebben plaatsgevonden) Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Charlie’s Petshop & Bakery alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Charlie’s Petshop & Bakery de goederen in goede conditie en zonder schade terug ontvangen (originele labels & verpakking) heeft. Charlie’s Petshop & Bakery betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Charlie’s Petshop & Bakery geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 overeenkomsten waarbij de Klant Charlie’s Petshop & Bakery specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Charlie’s Petshop & Bakery klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Charlie’s Petshop. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Charlie’s Petshop & Bakery zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Charlie’s Petshop & Bakery is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485 16 20 10, via e-mail op charliespetshop@outlook.com of per post op het volgende adres Leiestraat 39, 8560 Wevelgem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Charlie’s Petshop & Bakery beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Charlie’s Petshop & Bakery zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Charlie’s Petshop & Bakery respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Charlie’s Petshop & Bakery, Leiestraat 39, 8560 Wevelgem of charliespetshop@outlook.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Charlie’s Petshop & Bakery, Leiestraat 39, 8560 Wevelgem of charliespetshop@outlook.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Charlie’s Petshop & Bakery heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Charlie’s Petshop & Bakery houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op charliespetshop@outlook.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Charlie’s Petshop & Bakery gebruikt ‘First party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Charlie’s Petshop & Bakery om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt: De algemene verkoopsvoorwaarden van Charlie’s Petshop & Bakery. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Charlie’s Petshop & Bakery kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden. Artikel 15: Bewijs De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Pin It on Pinterest

Follow by Email
Instagram
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.